Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: de eenmanszaak Marije Reniers, ingeschreven onder nummer 71060766 bij de Kamer van Koophandel;
2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, welke met Marije Reniers een overeenkomst van opdracht aangaat;
3. Overeenkomst van opdracht/aanneming: de overeenkomst waarbij Marije Reniers zich verbindt om buiten dienstbetrekking diensten te leveren, dan wel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen betaling van een overeengekomen vast bedrag, dan wel het op de gebruikelijke wijze berekende loon, dan wel een redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:405 e.a. BW.
4. Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.
5. Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening hebben (kunnen) houden en die een negatieve invloed op het uitvoeren van de opdracht heeft (gehad) en welke omstandigheid door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten vanuit Marije Reniers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullend zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Marije Reniers uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offerte: inspanningsverplichting

1. De door Marije Reniers gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop van maximaal 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Alle diensten vanuit Marije Reniers worden geleverd op basis van door de opdrachtgever aangeleverde schriftelijke specificaties of ontwerpen. Wijzigingen of afwijkingen van de oorspronkelijke gegevens leiden tot wijzigingen in de kosten.

5. Alle diensten van Marije Reniers worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover Marije Reniers in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

Artikel 4. Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke Marije Reniers naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Marije Reniers te stellen. Marije Reniers bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Marije Reniers verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of anderszins relevante informatie niet tijdig aan Marije Reniers zijn verstrekt heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer - bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever vrijwaart Marije Reniers voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

5. Eventueel door Marije Reniers gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade aan de zijde van opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de Marije Reniers overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 5. Feitelijk opdrachtnemer

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de entiteit Marije Reniers en aldus niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers.

2. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

3. Marije Reniers heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 6. Wijzigingen en meer/minderwerk

1. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Marije Reniers, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Marije Reniers worden gemeld, vóórdat opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

2. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Marije Reniers een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

3. Indien Marije Reniers de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

4. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door Marije Reniers opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Marije Reniers is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.

5. Indien Marije Reniers voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

6. Indien de opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van Marije Reniers heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 7. Termijnen, (op)levering en levertijd

1. De door Marije Reniers in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

2. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Marije Reniers de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.

3. Indien enige door Marije Reniers opgegeven termijn wordt overschreden, is opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Marije Reniers schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

4. Indien zulks tussen partijen is overeengekomen zal het werk worden opgeleverd middels het opstellen van een document van oplevering.

 

Artikel 8. Overmacht

1. In geval van blijvende overmacht is Marije Reniers gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk - door middel van een schriftelijke verklaring - te ontbinden. Marije Reniers is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

2. In geval van tijdelijke overmacht is Marije Reniers gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

3. Indien Marije Reniers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

1. Het recht op opschorting, dan wel verrekening is voor de opdrachtgever uitgesloten.

2. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Marije Reniers niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Marije Reniers is nagekomen.

3. Marije Reniers heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

- sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden; - aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. - de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaats.

Artikel 10. Opzegging

1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever primair het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd, althans het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Marije Reniers opgegeven uren voor diensten die reeds ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

2. Bij voortijdige opzegging is de opdrachtgever naast het honorarium tevens gehouden de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden, de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden, alsmede elke vorm van schade welke Marije Reniers door de opzegging lijdt.

3. Opzegging dient geschreven (per e-mailbericht) te geschieden.

4. Indien Marije Reniers tussentijds opzegt, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Marije Reniers bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van gewichtige redenen welke tot de opzegging hebben geleid. Voor deze redenen wordt aangeknoopt bij lid 5.

5. Marije Reniers heeft het recht de overeenkomst zonder verdere medewerking, redelijke termijn, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke op te zeggen en daarmee te beëindigen indien: - opdrachtgever niet tijdig de voorschotten en facturen voldoet; - opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 11. Honorarium

1. De door Marije Reniers uitgevoerde werkzaamheden worden vooraf en op basis van te besteden tijd, te leveren producten en te maken kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Naast het honorarium worden de door Marije Reniers gemaakte onkosten en de declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Indien Marije Reniers niet het gehele bedrag vooraf vordert, bestaat het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Marije Reniers gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5. Het overeengekomen bedrag (honorarium, zo nodig vermeerderd met reiskosten (en declaraties van ingeschakelde derden) en gemaakte onkosten), wordt voor aanvang in rekening gebracht en wordt per overeengekomen startdatum verschuldigd, tenzij anders wordt overeengekomen.

6. Het uit coulance toestaan van deelbetalingen gedurende de looptijd van de opdracht heeft niet te gelden als een afwijking van lid 5: de verschuldigdheid van het totaalbedrag op de startdatum wordt daarmee niet aangetast en kan te allen tijde alsnog in geheel worden gevorderd.

 

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, opschorting, korting of verrekening, uiterlijk te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Marije Reniers gerechtigd om vanaf dat moment de gehele overeengekomen som plus de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Marije Reniers gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor het maximale bedrag dat is toegestaan. Ter bepaling van dit bedrag kan in uitzonderlijke gevallen worden geconformeerd aan hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten 2012.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Marije Reniers daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Marije Reniers uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Marije Reniers is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht, dan wel van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

2. Indien Marije Reniers aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans het bedrag waarvoor Marije Reniers verzekerd is.

3. Marije Reniers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

4. Opdrachtgever vrijwaart Marije Reniers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Marije Reniers nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Marije Reniers bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Marije Reniers steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

6. Partijen zijn gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

Artikel 14. Reclames/klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer binnen 7 dagen na ontdekking/facturatie schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Marije Reniers.

2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Marije Reniers in staat is adequaat te reageren.

3. Marije Reniers wordt te allen tijde de mogelijkheid geboden om de klacht nader te onderzoeken.

4. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Marije Reniers op te schorten.

5. Indien Marije Reniers een klacht gegrond acht, is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

6. Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Marije Reniers de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan Marije Reniers kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring

1. Marije Reniers is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van adviezen, scans, rapportages, tekeningen, ontwerpen, omschrijvingen en dergelijke, tenzij anders overeengekomen.

2. Na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Marije Reniers verschuldigde, komt aan de opdrachtgever ter zake het voorgaande slechts een gebruiksrecht toe, tenzij hieromtrent iets anders is overeengekomen.

3. Marije Reniers is enerzijds gerechtigd om langs alle mogelijke (digitale) kanalen de bedrijfsnamen van opdrachtgevers te vermelden en anderzijds om de bedrijfsnamen die Marije Reniers voert op of bij de diensten te (laten) vermelden of verwijderen.

4. Beide partijen conformeren zich bij (digitale) commerciële uitlatingen, waarin deze bedrijfsnamen worden genoemd, aan hetgeen redelijk en billijk wordt geacht binnen de zakelijke relatie.

5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Marije Reniers geleverde werkzaamheden c.q. bewerkte zaken aan te wenden voor verkoopof promotiedoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van Marije Reniers.

6. De opdrachtgever zal enige door Marije Reniers bewerkte zaak niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het doel op basis waarvan de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

7. Opdrachtgever is aan Marije Reniers per overtreding van de bepalingen van dit artikel een boete verschuldigd van € 5.000, --. Deze boete wordt naast de schadevergoeding op grond van de wet gevorderd.

8. Opdrachtgever vrijwaart Marije Reniers tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht dat mogelijk rust op door de opdrachtgever aangeleverde stukken.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Marije Reniers en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Marije Reniers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Marije Reniers en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Download hier de Algemene Voorwaarden